יצירת קשר
שם*
טלפון*
דוא"ל
הודעה*

מידע משפטי על נוטריונים
תקנות הנוטריונים, התשל"ז - 1977

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18, 31 ו – 55 לחוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976, ושאר הסמכויות הניתנות לי לפי דין, אני מתקין תקנות אלה :

1. בתקנות אלה :
"אישור נוטריוני" – אישור היוצא מידי הנוטריון בתוקף תפקידו.
"תעודה ציבורית" – כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971.

2. (א) נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על יד יאדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו ש אותו אדם, כמפרט בתקנה זו.
(ב) הוכחת זהות היא באחת הדרכים האלה :
(1) בידיעה אישית של הנוטריון.
(2) בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.
(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), הוכחת זהות של חותם על יפויי כוח לביצוע עסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.
(ג) הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו.

3. (א) נתבקש נוטריון לאשר שפלוני חתם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיוצא באלה, יבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של לפוני לחתום כאמור.
(ב) הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של לפוני לחתום כאמור.
(ג) הנוטריון יציין באישורו את מהות הראיה בכתב כאמור, את הרשות או האדם שהוציאה, את המועד להוצאתה, ואם היה העתק מאושר של מסמך אחר – את המועד להוצאת המסמך המקורי.

4. (א) נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה מבחינת גילו.
(ב) האמור בתעודת הזהות או בדרכון של הניצב בפניו או בתעודה ציבורית אחרת ישמש ראיה לדבר אם הניצב קטין או בגיר.
(ג) הייתה הפעולה של קטין טעונה הסכמה או אישור לפי הפרק הראשון של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב – 1962, לא יתן הנוטריון את האישור אלא אם נתקיימה אחת מאלה :
(1) הוכח לו ע"י תעודה ציבורית שניתנו ההסכמה או האישור לפי העניין.
(2) ההסכמה או האישור, לפי העניין, ניתנו בפניו במעמד עשיית הפעולה על ידי הקטין.
(3) הוסיף לנוסח אישורו הערה שהפעולה טעונה הסכמה או אישור כאמור.

הנוטריון יפרש את מתן ההסכמה או האישור לפעולה של קטין, אם ניתנו כאמור, בגוף האישור הנוטריוני, והם או העתק מאושר מהם יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שיישמר בידי הנוטריון, זולת אם ניתנו בגוף המסמך שעליו חתם הקטין.
(ד) נוטריון לא יתן אישור על עשית פעולה בפניו אם בכל נסיבות העניין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החופשי ושהוא מבין הבנה מאלה את משמעות הפעולה.
(ה) לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה ; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.

5. (א) מי שנתן יפוי כוח בפני נוטריון, או חתם בפניו על מסמך אחר בין שהנוטריון ערך אותם ובין שאימת את חתימת החתום עליהם, ויפויי הכוח או המסמך האחר ניתנים לביטול ע"פ האמור בחוק השליחות התשכ"ה – 1965, או כל דין אחר ע"י מי שנתן אותו או חתם כאמור, רשאי להודיע לנוטריון על ביטולם.
(ב) ההודעה תינתן בפני הנוטריון עצמו, או תהא בכתב כשחתימתו של המבטל תהא מאומתת ע"י נוטריון אחר.
(ג) נתקבלה הודעת הביטול, ירשום אותה הנוטריון כהערה בעותק של יפוי הכוח או המסמך השמור בידיו, ויציין בהערה את תאריך קבלת ההודעה, ולא יוציא העתק מאושר מהם אלא אם ישא ההעתק את ההערה בדבר הביטול ; ההערה תכלול אזהרה שאין בה אישור בדבר תוקפו של הביטול.
(ד) בתקנה זו, "מסמך אחר" – למעט חוזה לפי חוק החוזים (חלק כללי), התשכל"ג – 1973.

6. נתבקש נוטריון לאמת את חתימתו של אדם על מסמך ונתעורר ספק אם אמנם עשיית הפעולה שבמסמך טעונה אישור, הסכמה או פעולה כיוצאת באלה, ואלה לא ניתנו, יצרף הנוטריון לאישורו הערה כי אין באישורו משום אישור לתוקפה של הפעולה שבמסמך.

7. (א) נוטריון לא יתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו אלא לאחר שצורף למסמך תרגום לשפה המובנת לנוטריון, המלווה על ידי תצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפות המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום ; הנוטריון יפרש באישורו את שמו ומענו של המתרגם ויצרף את התרגום ואת התצהיר לעותק האישור שישמר בידיו.
(ב) למבקש לעשות פעולה בפני נוטריון במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על ידי הנוטריון בעצמו, או על ידי מתרגם אחר והמבקש המציא תצהיר מאת אותו מתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום וכי התרגום הינו מדויק ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שאמנת המתרגם שולט בשתי השפות ; דרכי התרגום יפורשו באישור.

8. ניצב לפני נוטריון לשם אימות חתימה, קבלת תצהיר או הצהרה אחרת או עריכת מסמך לחתימתו אדם שהוא אילם, חרש או עיוור, יציין הנוטריון באישורו את עובדה זו וכן את הדרך שבה השתכנע שאותו אדם אמנם הבין את משמעותה של הפעולה ; שוכנע נוטריון שהניצב לפניו אינו יודע לחתום את שמו, יבוא, לעניין תקנות אלה, במקום חתימה טביעת האצבע שלו.

9. (א) אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית ; היה המסמך נועד לשימוש בחוץ לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, רשאי הנוטריון לפי בקשתו של מי שמבקש את מתן האישור, לערכו גם באנגלית או בשפה אחרת, בנוסף לשפה העברית או הערבית.
(ב) נוסח האישורים יהא לפי הטפסים שבתוספת השניה ; נוסח האישורים בשפה שלא נקבע לה בטופס מיוחד יהא תרגום נאמן של הנוסח העברי או הערבי.
(ג) אישור נוטריוני שלא נקבע לו טופס בתוספת ייערך בנוסח הדומה לנוסח הטופס המתאים לו ביותר.
(ד) תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 39 לפקודת הפרשנות.

10. אישור נוטריוני ייערך על נייר שאורכו 29 ס"מ לפחות ורוחבו 21 ס"מ לפחות, בין שהאישור נערך בגיליון נפרד ובין אם לאו ; רוחב השוליים משמאל ומימין לאישור יהא 2 ס"מ לפחות, רוחבן מלמעלה ומלמטה מן האישור 4 ס"מ לפחות.

11. הנספחים המצורפים לאישור הנוטריוני יסמן אותם הנוטריון כל אחד באות או במספר, יחתום על כל עמוד שלהם בראשי תיבות של שמו ויטביעם בחותמו.

12. (א) נדרש אדם הניצב בפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך והיו במסמך שינויים או ביטולים במתיחת קו שהונכסו בו לפני החתימה, לא יתן הנוטריון את אישורו אלא לאחר שאותו אדם והנוטריון עצמו סימנו את השינויים והביטולים על ידי הוספת ראשי התיבות של שמותיהם וחותם הנוטריון בשולי המסמך על יד השינויים או הביטולים ; היו במסמך כאמור מחיקות, לא יינתן האישור.
(ב) היה במסמך כאמור בתקנת משנה (א) מרחק בין הקטע האחרון של נוסחו לבין החתימות, יעביר הנוטריון קו בדיו דרך אותו חלק של המסמך ויוסף על ידו את ראשי התיבות של שמו.
(ג) היו בנוסח מסמך כאמור חלקים שנשארו אחרי החתימה על החלק, יסמן הנוטריון את העובדה או על ידי תיאוריה בסוף האישור או על ידי הוספת הערה בשולי המסמך, על יד החלקים שנשארו על החלק "לא מולא בשעת מתן האישור" וראשי התיבות של שמו באותו מקום ; שר המשפטים רשאי לפטור מתחולת תקנת משנה זו סוגים של מסמכים הנודעים לשימוש בחוץ לארץ.
(ד) הוצא אישור נוטריוני, לא יעשה הנוטריון ולא ירשה לאחר לעשות שינוי, ביטול או מחיקה בו ובמסמך שלגביו ניתן האישור.
(ה) לעניין תקנה זו, "מחיקה" של דבר מודפס או כתוב, כל פעולה שיש בה כדי לעשות את המודפס אן הכתוב בלתי קריא.

13. (א) היו בטופס של אישור נוטריוני מילים שאין צורך בהן לעניין הנדון יבטל אותן הנוטריון על ידי מתיחת קו עליהן.
(ב) כל שינוי וביטול בטופס של אישור נוטריוני יחתום עליהם הנוטריון בראשי תיבות של שמו.

14. (א) נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת, ינהג בנוסף לאמור בחוק ובתקנות אלו אלה, לפי העניין, גם לפי הוראות סעיף 15 או התוספת השניה לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א – 1971, בשינויים המחויבים.
(ב) על אף האמור בתקנה 7 לא יקבל הנוטריון תצהיר או הצהרה אחרת הכתובים בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה.

14.א. (א) נוטריון העורך אישור על קבלת תהציר או הצהרה אחרת של מתרגם לעניין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור : " אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום ע"י הנוטריון ע,פ סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976".
(ב) הנוטריון יסביר למבקש האישור קודם לעריכת האישור את משמעות ההערה על גבי האישור כאמור בתקנת משנה (א).

15. (א) בוטל.
(ב) נוטריון המאשר את נכונותו של תרגום מסמך רשאי לציין בתרגום כהערה את התאריך המקביל לפי לוח פלוני לתאריך לפי לוח אחר שצויין באותו מסמך.
(ג) נוטריון המאשר נכונות של תרגום יצרף לאישור שיתן את המסמך שאת תרגומו הוא מאשר או העתק צילומי ממנו.

16. לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון ; אולם אם נבצר מאותו אדם לחתום, יציין הנוטריון עובדה זו והסיבה לכך באישורו.
17. (א) בסוף האישור יציין נוטריון את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו ; עשה, אגב מתן השירות, פעולה אחרת שלא בתוקף תפקידו כנוטריון, לא יכלל השכר בעד פעולה כאמור בשכר בעד האישור הנוטריוני.
(ב) לא גבה הנוטריון את השכר המגיע לו בעד האישור, יציין באישור את הסיבה לאי גבייתו.

18. (א) אישור נוטריוני ייחתם ביד הנוטריון ויוטבע בחותמו.
(ב) החותם יהיה של מתכת וצורתו לפי אחת הדוגמאות שבתוספת השלישית.
(ג) אישור נוטריוני של מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון ייחתם בידו ויוטבע בחותם מתכת בו מופיעים סמל המדינה ושם בית המשפט שבו הוא ממלא תפקיד, בשפות העברית והאנגלית.

19. (א) היה האישור הנוטריוני על גיליון נפרד מהמסמך שלגביו נערת האישור, ייקשר הגיליון הנפרד למסמך בסרט, וקצות הסרט יחוברו ויודבקו אל הגיליון הנפרד בתו אדום שיוטבע בחותם הנוטריון.
(ב) נערך אישור נוטריוני לגיליונות אחדים, יחוברו הגיליונות ביחד לאישור ויוטבעו כאמור.
(ג) ניתן אישור נוטריוני בידי מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון על גיליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, יוטבע החותם על גבי שולי הגיליון ושולי המסמך כשחלקו יהיה על גבי הגיליון וחלקו על גבי המסמך ; נערך האישור לגיליונות אחדים, יוטבע החותם על שולי הגיליונות כשעל כל גיליון יהיה מוטבע חלק מהחותם.

20. נוטריון יודיע למנהל לעניין חוק מס שבח מקרקעין התשכ"ג – 1963, על כל יפויי כוח שנחתם בפניו והנוגע לזכות במקרקעין או לזכות באיגוד מקרקעין כמשמעותן בחוק האמור. תקנה זו לא תחול על יפויי כוח הנוגע לזכות בדירה בבית משותף.

21. נוטריון יסמן כל אישור בממספר סידורי, לפי סדר עריכתם של האישורים ; סדרות המספרים יתחילו עם תחילת כהונתו של הנוטריון, ויכול ויתחילו מחדש בכל שנה שבה ממשיך הנוטריון לכהן ; נקבע שסוגים של אישורים ישלחו לארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים, יסמן הנוטריון את האישורים האלה בסימון נפרד לפי סדר עריכתם, כאמור בתקנה זו.

22. (א) נוטריון ישמור בידיו לתקופה של שבע שנים עותק אחד של כל אחד מאישוריו שלו יצורף, מלבד המסמכים שעליו לצרפם לפי הוראות אחרות של תקנות אלה, עותק אחד של המסמך שלגביו ניתן האישור ; היה אותו מסמך חתום על ידי אדם שניצב בפני הנוטריון אגב מתן האישור, ייחתם גם העותק שיישמר בידי הנוטריון, על ידי אותו אדם.
(ב) נוטריון יתן תוך זמן סביר בנסיבות העניין העתק מאושר על ידו של עותק שעליו לשמור לפי תקנה זו, על פי בקשתו של מי שביקש לערוך את המקור, של מי שחתום עליו, של מי שהוענקו לו זכויות על פיו, של חליפיהם של אלה או של מי שמוסמך כדין לדרוש את המצאתו של המקור, ולא יתן העתק מאושר כאמור לאחר ; למטרה זו רשאי הנוטריון להוציא זמנית את העותק ולערוך בו צילום מחוץ למשרדו.
(ג) נבצר מהנוטריון זמנית לקיים את האמור בתקנת משנה (ב), ידאג לכך שנוטריון אחר יאשר ויתן את ההעתקים המאושרים במקומו ; שר המשפטים רשאי מטעמים מיוחדים לפטור את הנוטריון מקיום הרואה זו, אם ראה שאין בידיו של הנוטריון לקיימה.

23. (א) נעשתה צוואה פני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה התשכ"ה – 1965, ימסור הנוטריון את מקור הצוואה לידי המצווה ; סירב המצווה לקבלה, תופקד הצוואה על חשבונו של המצווה, אצל הרשם לענייני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה.
(ב) נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לענייני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה ; לכל רישום יה אמספר סידורי שוטף, לפי מועד הפקדתה של הצוואה או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי העניין.
(ג) הופקדה צוואה שתקנה זו חלה עליה, יצרף הנוטריון לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו, את אישור הרשם לענייני ירושה על הפקדתה וימציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנו.

24. (א) נוטריון ינהל כרטסת אלפביתית שבה יהא כרטיס לכל אדם שעשה או שבשמו נעשתה פעולה בפני הנוטריון.
(ב) בכרטיס ירשום הנוטריון, לגבי כל פעולה שנעשתה ע"י האדם או בשמו, את מהות הפעולה, מועד עשייתה והמספר הסידורי של האישור הנוטריוני.
(ג) במקום כרטסת אלפביתית, רשאי הנוטריון לנהל ספר נוטריון, ובו שורה נפרדת לכל פעולה נוטריונית שבה ירשמו הפרטים שבתקנת משנה (ב).

25. לעניין ביצוע החוק והתקנות על פיו ינהל הנוטריון רישום נפרד על הכנסותיו משכר שיקבל בעד פעולותיו כנוטריון ; הוראה זו אינה גורעת מחובת הניהול של רישומים אחרים על הכנסותיו לפי כל חיקוק.

26. (א) נוטריון יודיע למנהל הכללי של משרד המשפטים עם תחילת כהונתו על מען משרדו, וכן יודיע לו על כל שינוי מען כאמור בסמוך למועד בו חל השינוי.
(ב) נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי תקנות אלה במשרדו, ולא יוציאם ממשרדו אלא כדי לערוך בעותקים העתק צילומי כאמור בתקנה 22 או אם נדרש לעשות כן ע"פ דין ע"י בית משפט או רשות אחרת ; נוטריון ידאג לכך שמה שהוצא ממשרדו כאמור הן ע"פ תקנה זו והן ע"פ עקב תפיסה ע"י בית משפט או רשות אחרת, יוחזר למשרדו כאשר לא יהא עוד דרוש לבית המשפט אן לרשות כאמור.
(ג) נוטריון ינהל פנקס ובו ירשום כל פנקס, כרטסת או חלק מהם וכן כל מסמך שהוצאו ממשרדו, את בית המשפט, הרשות או האדם האחר שלהם נמסרו, את מספר התיק של בית המשפט או של הרשות כאמור, את מועד מסירתם ואת מועד החזרתם.
(ד) נוטריון ישמור את חותמו, את המסמכים, הכרטסות והפנקסים שחלה עליהם תקנת משנה (ב) בארון או בארונות מתכת שיהיו נעולים זולת אם הוא או עובד מעובדיו שהרשה לכך יהיו נוכחים.
(ה) נוטריון יעשה סידורים סבירים בנסיבות העניין כדי לשמור על משרדו בפני סכנת שריפה, נזקי מים ופריצה ; נוכח המנהל הכללי של משרד המשפטים, הן ע"פ דו"ח של מבקר והן בדרך אחרת שסידורים כאלה בלתי מספיקים, רשאי הוא בהוראה לנוטריון לפרט את הצעדים שעליון לנקטם כדי להבטיח את שמירתו הנאותה של משרדו בפני סכנות אלו, ועל הנוטריון לקיים הרואות אלו.

27. בוטל
28. בוטל

29. התארים הלועזיים שמותר לנוטריון להשתמש בהם כאמור בסעיף 25 לחוק הם : "...", "NOTARY", "NOTAIRE", "NOTAR".

30. (א) בקשה למתן רישיון לכהן כנוטריון תפרט את העובדות שמהן יוצא שהמבקש אמנם כשיר להיות נוטריון, את שם משפחתו, שמו הפרטי, מספר הזהות שלו במרשם האוכלוסין, תאריך, מקום וארץ לידתו, וכן יצופו אליה :
1. תעודה ציבורית שיש בה ראיה לאזרחותו הישראלית של המבקש.
2. אישור לשכת עורכי הדין על משך התקופה שבה היה המבקר חבר הלשכה וחברותו לא הופסקה לפי סעיף 52א לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א – 1961, ולא הוגבלה לפי סעיף 52ב לאותו חוק, יחד עם תצהיר המבקש בדבר תקופת עיסוקו בעריכת דין תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור ובציון מען משרדו בכל אחת מתקופות עיסוקו ;
3. תעודה ציבורית על משך הכהונה כשופט, כחבר בית דין דתי או בתפקיד משפטי ששר המשפטים אישר לצורכי סעיף 3 לחוק – אם יש חשיבות למשך תקופה זו לעניין סעיף 2(א)(2) לחוק.
4. אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ב) לחוק – תעודה ציבורית שיש בה ראיה לגילו.
5. אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ג) לחוק- תעודה ציבורית שיש בה ראיה למועד עלייתו וכן תעודה ציבורית שיש בה ראיה למשך עיסוקו במקצוע של עורך דין או כשופט או כנוטריון בחוץ לארץ, תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור ;
6. תצהיר המבקש המאשר שלא הורשע המבקש בפלילים בישראל או בחוץ לארץ או, אם הורשע, באיזו עבירה ומתי ;
7. תצהיר המבקש המאשר שלא הורשע המבקש בחוץ לארץ בהליכים משמעתיים כעורך דין, כנוטריון, כשופט או כעובד ציבור, או אם הורשע כאמור – באיזו עבירה ומתי ;
8. אישור לשכת עורכי הדין בדבר העונשים המשמעתיים שהוטלו על המבקש לפי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961, או בדבר היעדרם.
9. אישור המנהל הכללי של משרד המשפטים או של מי שמינה לכך על האמצעים המשמעתיים שננקטו נגד המבקש לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, התש"י – 1950, או על העדרם.

(ב) ועדת רישיונות תדון בבקשות למתן רישיון כאמור פעמים בשנה לפחות; המועד לדיון יפורסם ברשומות.
(ג) היה לדעת ועדת הרישיונות, בשים לב לגילו של המבקש או לנסיבות אחרות שיש להן חשיבות לעניין, ספק אם אמנם המבקש מבחינה גופנית או נפשית מסוגל למלא את התפקיד של נוטריון, רשאית הועדה לדרוש ממנו שימציא לה תעודה בדבר כשירותו מבחינה בריאותית למילוי התפקיד, מרופא או רופאים שהועדה תורה עליהם.
(ד) שום דבר בתקנה זו לא יגרע מסמכותה של ועדת הרישיונות, לדרוש המצאתן של ראיות נוספות אם תמצא לנכון לעשות כן.
(ה) בתקנה זו "תעודה ציבורית" – כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"ה – 1971ואם שוכנעה הועדה שאין זה סביר לדרוש את המצאתה של תעודה ציבורית כאמור – תצהיר.

31. (א) מצאה ועדת הרישיונות שנתמלאו במבקש רישיון לכהונה כנוטריון לכאורה תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2(א) לחוק או החליטה שיש מקום להשתמש בסמכות לפי סעיף 2(ב) לחוק, תפרסם לא יאוחר מ -30 יום מיום קבלת החלטתה על חשבון המבקש מודעה המפרטת את שמו, ואת שמו הפרטי של המבקש, את מקום משרדו, את המועד של הגשת הבקשה, את מען הועדה ואת המועד להגשת התנגדות כאמור בתקנה 32.
(ב) פרסום מודעה יהיה ברשומות וכן דרך הדבקה בלוח המודעות של בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של המבקש ובלוח המודעות של הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, באותו מחוז שאתו נמנה המבקש ; ראתה ועדת הרישיונות שנסיבות העניין מחיבות זאת, רשאית היא להורות על פרסום נוסף בעיתון יומי או בעיתונים יומיים שתנקוב בשמם.

32. (א) כל אדם רשאי תוך 30 יום מיום הפרסום האחרון של המודעה לפי תקנה 31 להגיש לועדת הרישיונות התנגדות מנומקת לקבלת הבקשה ; ההתנגדות תהא בכתב ותוגש בשני עתקים.
(ב) הוגש ההתנגדות ולא החליטה ועדת הרישיונות לדחותה על הסף, תמציא עותק ממנה בדואר רשום עם קבלה חוזרת למבקש ותיתן לו הזדמנות להשיב בכתב על ההתנגדות תוך 30 יום מיום קבלת עותק ההתנגדות על ידיו ; לא תחליט ועדת הרישיונות בבקשה אלא בתום התקופה של 30 יום האמורה, זולת אם נתקבלה תשובת המבקש לפני כן.
(ג) על פי בקשת המבקש או על פי יזמתה רשאית ועדת הרישיונות להזמין את המבקש בפניה בכדי שיטען את טענותיו בעל פה ; עשתה כן, רשאית היא אם הדבר נראה לה למען עשיית צדק, להזמין בפניה גם את המתנגד להשמעת טענותיו בפניה.
(ד) בכל הליך בפני ועדת הרישיונות רשאית היא לאסוף ראיות למילוי תפקידיה.

33. פנקס הנוטריונים שהתנהל ע"פ חוק הנוטריונים למסמכים יוצאי חוץ התש"י – 1950, יהיה פנקס הנוטריונים לעניין סעיף 5(1) לחוק לגבי כל אדם שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב) לחוק, ורואים את חתימתו של נוטריון כאמור באותו פנקס כאילו נתנה גם לעניין סעיף 5(1) לחוק.

34. (א) לא יאוחר מאשר במועד שבו חותם נוטריון את שמו בפנקס הנוטריונים ימסור למשרד המשפטים את דוגמת חתימתו, לרבות חתימתו בלועזית וכן דוגמת חותמו.
(ב) נוטריון ששינה את שמו ימסור למשרד המשפטים דוגמת חתימתו וחותמו החדשים.
(ג) דוגמת חתימה וחותם שנמסרו למשרד המשפטים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ התש"י – 1950, והתקנות על פיו, ע"י מי שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב) לחוק, רואים אותם כאילו ניתנה גם לעניין סעיף 5(2) לחוק ולעניין תקנה זו.

35. לשכת עורכי הדין תודיע בכתב למנהל הכללי של משרד המשפטים על פקיעת חברותו של נוטריון בלשכה ועל הפסקת החברות כאמור בפרק ח' לחוק.

36. תחילתן של תקנות אלה עם תחילתו של חוק הנוטריונים התשל"ו - 1976.

37. לתקנות אלו יקרא "תקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977".

 

חזור קרא עוד על הנוטריון >>


צור קשר עם הנוטריון לקבלת שירותי נוטריון בנתניה והסביבה >>

המידע המוצג באתר זה אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי. המידע המוצג באתר אינו מעודכן בצורה סדירה ויתכן שאינו עדכני. אין לעשות כל שימוש במידע המוצג באתר, אין להעתיק או לשכפל בשום צורה את המידע. כל העושה שימוש במידע המוצג באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל הזכויות שמורות לדוד דוד, משרד עורכי דין ונוטריון, הרצל 53, נתניה.