יצירת קשר
שם*
טלפון*
דוא"ל
הודעה*

פשיטת רגלמי יכול לבקש פשיטת רגל ?

א. כל אזרח ישראלי שיש לו חובות של לפחות 16,122 ₪ רשאי לבקש שיכריזו עליו כפושט רגל. 
ב. נושה שחייב מסוים חייב לו לפחות 80,602 ₪ רשאי לבקש שיכריזו על חייב כפושט רגל.
הסכומים דלעיל מעודכנים לשנת 2010.


מי מפקח על הליך פשיטת הרגל ?

הליך פשיטת הרגל מפוקח על ידי כונס הנכסים הרשמי, והוא אחראי על פיקוח ומעקב אחרי פושטי הרגל. עם הכרזת פשיטת הרגל, ממנה בית המשפט, לרב על פי המלצת כונס הנכסים הרשמי, נאמן או מנהל מיוחד לכל פושט רגל, אשר תפקידם לבדוק את חובותיו של פושט הרגל, לאשר או לדחות תביעות חוב שמוגשות כנגד פושט הרגל, וכן לבדוק הכנסותיו והוצאותיו של פושט הרגל, לפקח עליו ולסייע לנושים לפרוע את החובות, בין היתר תוך שימוש בנכסים ובהכנסות של פושט הרגל.  לאתר כונס הנכסים הרשמי >>


מה המגבלות המוטלות על פושט רגל ?

 במהלך הליך פשיטת הרגל מוטלות על החייב המגבלות הבאות :
א. החייב שהוכרז פושט רגל הינו "מוגבל מיוחד" בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי.במקרה זה המגבלות הינן : איסור על פתיחת חשבון ; איסור על משיכת שיקים.
ג. איסור על שימוש בכרטיסי אשראי (אלא אם יקבל היתר מיוחד).
ד. איסור על יסוד תאגיד ועל היות החייב בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין.
ה. איסור יציאה מן הארץ.


כיצד מתנהל הליך פשיטת הרגל ?

לאחר מתן צו כינוס, מוטלות על החייב המגבלות כמפורט לעיל. בנוסף לכך, במהלך פשיטת רגל, על החייב להגיש דוחות חודשיים, מסודרים ומדוקדקים של הכנסותיו והוצאותיו, ולשלם את התשלום החודשי שנקבע לו. כמו כן, על החייב לשתף פעולה באופן מלא עם בעל כונס הנכסים הרשמי או עם בעל התפקיד - המנהל המיוחד שמונה לו מטעם הכונס הרשמי ועל ידי בית המשפט שממונה על הליך פשיטת הרגל. שיתוף פעולה כזה של החייב, מחייב אותו להמציא את כל המסמכים הנדרשים, לענות על כל השאלות ולספק את כל המידע שיידרש, להתייצד לחקירה או לבירור ועוד. חייב שלא עושה כן, יכול להביא לביטול הליך פשיטת הרגל בשל ניהול הליך בחוסר תום לב.


מה הסכום שאצטרך לשלם כפושט רגל ?

מעבר לנכסים ברי מימוש ולכספים הפנויים של החייב, ככל ואלה קיימים, נדרש החייב לשלם סכום חודשי קבוע - תשלומים עתיים.

סכום התשלום נגזר בדרך כלל בהתאם להכנסה הפנויה של החייב, היינו כפי יכולתו בהתאם להכנסות ולהוצאות המוכרות. ככל שהמרווח בין ההכנסות להותצאות גדול יותר, כך יעלה הסכום אותו יידרש לשלם פושט הרגל.

סעיף 11 לפקודת פשיטת הרגל, קובע כי בכל מקרה, יש להותיר בידי החייב, לא פחות מן הסכום הפטור מעיקול, כהגדרתו בסעיף 303 לחוק ביטוח הלאומי.

לעיתים מחייבים את החייב בפשיטת רגל, לשלם בהתאם לכושר ההשתכרות או להשתכרות הפוטנציאלית שלו.

לאחר בחינת מצבו הכלכלי של החייב פושט רגל, על ידי הכונס הרשמי או הנאמן, מוגשת בקשה לבית המשפט לקבוע את צו התשלומים על פי המלצות שנקבעו בחקירה. בית המשפט ישמע את טענות הצדדים ויקבע את גובה צו התשלומים של פושט הרגל בהתאם.

על אף האמור, הן החייב והן הנאמן, יכולים להגיש לבית המשפט האחראי על הליך פשיטת הרגל בקשה לשנות את צו התשלומים שנקבע לפושט רגל כאשר יש נסיבות המצדיקות זאת, כמו למשל שינוי בהכנסה או בהוצאות החייב המוכרות. חשוב לשים לב, כי צו התשלומים שנקבע לפושט רגל אינו קבוע ויכול להשתנות, היינו ניתן להגדילו או להפחיתו בהתאם לנסיבות.

מה קורה לתיקי ההוצאה לפועל או לתביעות המתנהלות כנגד פושט רגל ?

עם מתן צו הכינוס, מעוכבים כל ההליכים כנגד פושט הרגל לרבות כל הליכי ההוצאה לפועל. פושט הרגל אינו משלם עוד דבר במסגרת תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו אלא אך ורק לקופת הכינוס. במקרה של תביעה משפטית, מעוכבים כל ההליכים ולמעשה על התובעים לפנות ולהגיש תביעת חוב במסגרת הליכי פשיטת הרגל. במקרים חריגים יורה ביהמ"ש על המשך הליכים משפטים בתובענות לצורך בירור חבות פושט הרגל או לצורך בירור גובה החבות.


האם פושט רגל יכול לצאת מהארץ לחו"ל ?

בד"כ עם מתן הכינוס ניתן צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד פושט הרגל. יחד עם זאת, ניתן לבקש היתר לביטול הצו כדי לאפשר לחייב לצאת מן הארץ לצרכים שונים, כמו למשל לצורכי עבודה או בשל אירועים אישיים ו/או משפחתיים. כך שלבתי המשפט סמכות לבטל את צו עיכוב היציאה מן הארץ העומד כנגד חייב בשפיטת רגל, במקרים שונים או חריגים.


כיצד ניתן להגיע להסדר עם הנושים ?

יש להשיג הסכמת רוב של הנושים, לצורך העניין מזמנים אסיפת נושים אליה מוזמנים כל נושי החייב, על פי הצבעה שנערכת במסגרת האסיפה. לרב, הסדר נושים מתקבל ברוב קולות של הנושים שיש בידיהם 75% מערך תביעות החוב כנגד החייב. ואולם בית המשפט של פשיטת רגל מוסמך לאשר הסדר נושים גם ברוב קטן יותר מנימוקים מיוחדים ובהתאם לשלב בו נמצא הליך פשיטת הרגל. יש לזכור ולשים לב, כי לבית המשפט הסמכות הסופית לאשר או לדחות הסדר נושים בהליחך פשיטת רגל, והוא יכול לדחות הסדר נושים גם אם יש רוב מספיק, כאשר הוא סבור למשל כי פושט הרגל אינו נוהג בתום לב או שהוא מנצל את מצודקת הנושים.


כיצד נפרעים חובות פשיטת הרגל או מהו "דין קדימה" ?

דין קדימה, הינה העדיפות שנקבעת בחוק לנושים מסויימים, ואותם נושים בדין קדימה יזכו להיפרע מהכספים או הנכסים של פושט הרגל, לפני הנושים הרגילים או האחרים. למשל נושים בדין קדימה הינם : מי שמגיע לו שכר עבודה, תשלומי חובה - מיסים עירוניים, מיסים לאוצר המדינה, דמי שכירות עד שנה לפני הכרזת פשיטת הרגל, פיגורים בתשלום מזונות.


מהי אסיפת נושים ?

אסיפות הנושים נועדו לאפשר פיקוח ומעקב של הנושים פושט הרגל. באסיפות הנושים, ישמעו הנושים תסקיר אודות פושט הרגל, נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו, ישתפו מידע אודות פושט הרגל, ויקבלו החלטות בנוגע לפושט הרגל, כמו למשל : האם להכריז עליו כפושט רגל ; האם לבטל את הליך פשיטת הרגל ; האם לקבל הצעת פשרה או הסדר שמציע פושט הרגל וכיוצ"ב.


מהי תביעת חוב בהליך פשיטת רגל ?

תוך 6 חודשים מיום מתן צו כינוס, חייב כל נושה שטוען לחוב של פושט הרגל כלפיו, להגיש לכונס הנכסים הרשמי תביעת חוב, המפרטת את גובה החוב הנטען ולצרף לה אסמכתאות. תביעות החוב, נבדקות על ידי הנאמן או המנהל המיוחד שימונה, ואלה רשאים לקבוע אם קיים חוב ומה גובה החוב. חשוב לציין, כי גם כאשר יש תביעה שמתנהלת נגד חייב או אף אם מתנהל כנגד פושט רגל תיק הוצאה לפועל, עדיין על הנושה להגיש תביעת חוב ולצרף לה מסמכים רלוונטיים.


לא הגשתי תביעת חוב במועד - האם יפגעו זכויותיי ?

ככלל, נושה שלא הגיש תביעת חוב במועד, חובו לא יוכר. יחד עם זאת ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב, ובמקרים מסוימים יתכן ויוארך המועד.

קרא עוד על השיקולים להארכת מועד להגשת תביעת חוב בהליך פשיטת רגל>>

האם פושט הרגל יאבד את דירת מגורים ?

בהליך פשיטת הרגל העקרון הינו - כינוס כל נכסי פושט הרגל, מכירתם ותשלום חובותיו. יחד עם זאת, סעיף 86א' לפקודת פשיטת הרגל קובע הגנה לבית המגורים של החייב ומשפחתו.

ואולם ההגנה שנקבע בפקודת פשיטת הרגל, אינה מוחלטת, וכל משמעותה שבמקרה של מכירת בית מגורים, יש להעמיד לחייב ולמשפחתו מקום מגורים סביר ואו דיור חלוף.

כך למשל אם למשל בבעלות החייב דירת פאר וניתן למכור אותה במקום דירה פשוטה יותר ניתן לעשות כן, או במקרים אחרים משולמים לחייב פיצויים, כדי שיתאפשר לחייב לשכור בית מגורים תחת הבית שיימכר.

ואולם, יש לזכור כי הליך מכירת דירת מגורים אינו פשוט, ולרוב קיימים קשיים רבים, כך למשל כאשר על הדירה רובצת משכנתא, הרי שבמקרים מסויימים הליך המכירה אינו כדאי כלל וכלל, במיוחד כשצריך לזכור כי לרוב דירת המגורים הינה בבעלות פושט הרגל ובת זוגו. משמעות הדבר, כי נושה שמבקש להיפרע מדירת המגורים במקרה של בעלות משותפת בדירה, צריך להשתתף עם בת הזוג במחצית מהכספים שיתקבלו ממימוש הדירה, זאת אם היא תסכים למכירה וכן עליו לדאוג לשלם פיצוי יעבור סידור חלוף.

היה ובת זוגו של החייב אינה מסכימה למכירה, אז היא עשויה להיחשב כדיירת מוגנת בדירה וככל שיבקשו לממש את הדירה, הדירה תימכר כתפוסה וערכה ירד.

ניתן להבין אם כן, כי הליך מימוש או פינוי חייב בפשיטת רגל מדירת מגורים אינו פשוט וכל מקרה יידון לגופו בהתאם לנסיבות השונות של כל מקרה.

קרא עוד על דירת המגורים בהליך פשיטת רגל >>


מהו הפטר ?

הפטר הינו צו שניתן על ידי בית המשפט אשר מכריז כי פושט הרגל נקי מכל חובותיו ואינו חייב מאום לאיש. זהו למעשה ההליך אשר מסיים את הליכי פשיטת הרגל. פושט הרגל יהיה זכאי להשיג הפטר, אם ישכנע את ביהמ"ש, כי המשך הליכי פשיטת הרגל כנגדו, לא יניבו תועלת ממשית לנושים או לאחר שמיצו את הליכי פשיטת הרגל כנגדו.

עם מתן ההפטר, יסגרו כל תיקי ההוצאה לפועל כנגד החייב, ויבוטלו כל העיקולים שהוטלו במסגרת הליכים אלו.


כמה זמן נמשך הליך פשיטת רגל ?

הליך פשיטת רגל יימשך כל עוד לא מוצו הליכי פשיטת הרגל כנגד החייב ו/או כנגד נכסיו. חייב שאין ברשותו נכסים כלשהם, עומד בתשלומים שנקבעו לו, מגיש דוחות כנדרש ממנו, ועומד בכל התנאים שנקבעו לו יהיה זכאי לבקש הפטר לאחר כ- 4 שנים.
במקרים מיוחדים וחריגים ניתן לקצר את התקופה כמו למשל כאשר בנסיבות מיוחדות וחריגות של החייב הוא  אינו יכול לשלם מאום, אין לו נכסים ואין תועלת בהמשך ניהול הליך פשיטת הרגל. 


האם ניתן להימנע מהכרזתי כפושט רגל ?

במסגרת הליך פשיטת הרגל ניתנת אפשרות לחייב להסדיר את חובותיו גם לפני מתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל. סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל קובע, כי חייב שחובותיו עולים על סך של 32,242 ₪ יכול לפנות בכל עת לבית המשפט בבקשה שזה יאשר פשרה או הסדר עם נושיו, גם מבלי שהוכרז כפושט רגל ולפני שניתן כנגדו צו כינוס. בית המשפט של פשיטת רגל, רשאי לאשר את הצעת החייב, אם החייב ישלם לפחות 30% מחובותיו הלא מובטחים. גם במקרה זה תכונס אסיפת נושים ותיערך הצבעה.  


מהי התראת פשיטת רגל ?

נושה המעוניין לנקוט הליכי פשיטת רגל כנגד חייב, צריך להמציא לחייב תחילה התראת פשיטת רגל. החייב שמקבל את התראת פשיטת הרגל, צריך לפעול לשלם את החוב המגיע לנושה או להגיע עמו להסדר. אי עמידה בתנאי התראת פשיטת הרגל, עשוי להביא לכך שכנגד החייב ינתן צו כינוס והוא יוכרז כפושט רגל, על כל המשתמע.

נושה המעוניין לנקוט הליכי פשיטת רגל כנגד חייב, צריך גם הוא לעמוד בדרישות מסוימות, כמו למשל על: גובה החוב כלפיו צריך להיות מעל 80,000 ש"ח, הסכום צריך להיות קצוב וודאי, ומעשה פשיטת הרגל של החייב צריך לההיה להעשות בשלושה חודשים שקדמו להתראה.

קרא עוד על התראת פשיטת רגל >>


חזור >>


לייעוץ משפטי בנושא פשיטת רגל, צור קשר עם עו"ד דוד דוד >>

המידע המוצג באתר זה אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי. המידע המוצג באתר אינו מעודכן בצורה סדירה ויתכן שאינו עדכני. אין לעשות כל שימוש במידע המוצג באתר, אין להעתיק או לשכפל בשום צורה את המידע. כל העושה שימוש במידע המוצג באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
כל הזכויות שמורות לדוד דוד, משרד עורכי דין ונוטריון.